Norway

 

Norway pictureLuster kommune er ein av seks partnarar i det treårige Erasmus+- prosjektet RECEPTION – Role of Early Childhood Education in Positive Transition/ Induction Outcomes for New pupils. Sentralt i prosjektet står overgangen barnehage–skule og korleis ein skapar kvalitet i opplæringa heilt frå starten i skuleløpet både når det gjeld det faglege og det sosiale.

Det er den irske partnaren, Clare Education Centre, som er koordinator for prosjektet. Forutan Clare Education Centre i Irland og Luster kommune i Noreg så deltek Albertslund kommune i Danmark, Langholtsskóli i Reykjavik på Island, skulen Gornja Stubica utanfor Zagreb i Kroatia og direktoratet for barneskular i vestre Thessa loniki i Hellas.

Det  er lagt opp til samlingarog   kurs  hjå  kvar  av partnarane. Luster står som vertskap for samlinga i mai 2019. I Luster det dei fem oppvekstsentra – dvs. kombinerte barnehagar og barneskular – Solvorn oppvekstsenter, Indre Hafslo oppvekstsenter, Luster oppvekstsenter, Jostedal oppvekstsenter og Skjolden oppvekstsenter som deltek i prosjektet. 

Print Email

erasmus

This publication has been produced with the support of the Erasmus+ Programme of the European Union.

The contents of this publication are the sole responsibility of RECEPTION and can in no way be taken to reflect the views of the NA and the Commission

See http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en