Ireland

 

Clare Ed Centyre 2

RECEPTION – Tionscnamh Taighde le béim ar daltaí óga – 4-7 mbliana

 Is tionscnamh taighde é -(RECEPTION), i gcomhoibriú le chéile i sé thír, an Danmhairg, an Ghréig, Éire, an Ioruaidh , an Croatia agus an Ioslainn  ‘Sí an aidhm ata ag RECEPTION ,  ná iniúcadh a dhéanamh ar an sli a oibrionn scoileanna le daltai oga – 4 -7 mbliana.

 Tabharfaidh na hIonaid Oideachais Réigiúnda seo traenáil agus tacaíocht do scoileanna áitiúla, i gcomhoibriú le:

 rannóga rialtais;

comhairlí oideachais;

ionaid oideolaíochta.

 Dírímid ar conas is féidir leis na hIonaid Oideachais Réigiúnda seo  agus scoileanna ar fud na hEorpa traenáil agus tacaíocht a thabhairt do mhúinteoirí agus do phríomhoidí a bhíonn ag obair le daoine óga .

 Úsáidimid módh an ghnímh-thaighde chun, “cad a oibríonn, cén áit agus cén fáth?” a iniúcadh laistigh de chomhthéacsanna éagsúla sóisialta, eacnamaíochta, cultúrtha agus oideachasúla, i gcúig thír Eorpach.  Tugann gach ball faoin staidéar amháin, ar a laghad, a dhéanamh ar na slite is fearr chun tabhairt faoin dúshlán áitiúil seo, “sé sin, conas an céadtadán de dhaoine óga a fhágann an córas oideachais go luath a laghdú ina t(h)ír agus ina c(h)eantar féin.

 Bailítear an t-eolas agus na torthaí ón taighde chun réitigh neamhghnáthacha a cheapadh.  Dírítear na réitigh seo ar riachtainis:

 a)    mhúinteoirí agus phríomhoidí;

b)   chomhairleoirí oideachais réigiúnda agus comhairleoirí gairme;

c)   chomhairleoirí polasaithe náisiúnta agus Eorpach.

San áireamh, tá beart acmhainní ar nós :

 abhair thraenála agus thacaíochta;

dlúthdhiosca agus cáipéisí ar a bhfuil ainilís déanta ar, conas is fearr deighealáil leis an bhfadhb;

ábhair oideachusúla agus proifisiúnta a thacaíonn le siompóisiamaí réigiúnda agus náisiúnta;

comhdháil Eorpach ar oideachas / scolaíocht agus nascanna idir Ionaid Oideachais Réigiúnda chun an céadtadán daoine óga a fhágann an córas  oideachais go luath, a laghdú;

Cúrsa traenála leanúnach maraon le lámhleabhar

Suíomh idirlín chun eolas ar obair an fheachtais a scaipeadh ar fud na hEorpa.

Tionscnamh RECEPTION. It rith an tionscnamh –RECEPTION – togfaidh dha  chead (200) muinteoir agus tri mhile dalta  (3000) pairt ann. Togfaidh seachto (70) muinteoir pairt  sna chursanna a bheidh eagraithe

 Is é an phríomh chuspóir RECEPTION ná caidhean an oideachais a ardú do sna daltaí scoile go leir a ghlacann páirt ann. Comh maith le sin beidh béim ar suim a mhúscailt I measc na daltaí leanúint ag foghlaim ar fud a shaoil.

Spriocghrúpa is e na daltai ata  ar scoil don chead uair no daltai nios óga  ata mar spriocghrúpa ata I gceist sa tionscnamh RECEPTION Deanaidh gach einne ata pairteach I RECEPTION  sar iarracht feabhas a chur ar an bhfadhb seo.

Print Email

erasmus

This publication has been produced with the support of the Erasmus+ Programme of the European Union.

The contents of this publication are the sole responsibility of RECEPTION and can in no way be taken to reflect the views of the NA and the Commission

See http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en